ผอ.3

นายเอกไผท  แก้วหอม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปราสาท

(ปราสาทพิทยา)

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision)

“ องค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี มุ่งสู่อนาคต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ”

 

พันธกิจ(Mission)

         ๑. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความทันสมัย มีสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

         ๒. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

         ๓. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

         ๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารทั้งในและนอกโรงเรียน

         ๕. จัดกิจกรรมการเรียนรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         ๖. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

         ๗. จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และสามารถตรวจสอบได้

เป้าหมาย(Goal)

         ๑. สภาพบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

         ๒. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

         ๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ

         ๔. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         ๕. ผู้เรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

         ๖. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง โดยชุมชนมีส่วนร่วมและได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

         “ ยิ้มง่าย ไหว้สวย ”

               ยิ้มง่าย   หมายถึง   เป็นผู้มีความสุข มีจิตเมตตา ร่าเริงเบิกบาน มีจิตสาธารณะ จิตอาสา

                            ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน

          ไหว้สวย   หมายถึง เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ ไม่เบียดบังคนอื่น ดำรงไว้ซึ่ง

                            วัฒนธรรมไทย

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา                  

         “ ร่มรื่น   สวยงาม ”

ปรัชญาของโรงเรียน

          “ คุณธรรม นำความรู้  มุ่งสู่มาตรฐานสากล”

คำขวัญ

“ เรียนดี  สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ”

 

 

491674
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
47
138
185
489313
5498
15209
491674

Your IP: 100.26.179.41
2024-05-20 10:06

ปรัชญา

Method6

คำขวัญ

Method5

เอกลักษณ์

Method4