ผอ.3

นายเอกไผท  แก้วหอม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปราสาท

(ปราสาทพิทยา)

              โรงเรียนวัดปราสาท(ปราสาทพิทยา) ในที่ดินของวัดปราสาท เริ่มเปิดเรียนเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๘๑   ใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานที่เรียน   โดยทางราชการได้ย้ายเด็กจากโรงเรียนวัดบางกร่าง   ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ และรับเด็กเข้าใหม่ในปีการศึกษา ๒๔๘๑   รวมนักเรียนทั้งหมด ๘๕ คน มีครูแม้น ศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทนครูใหญ่ นางบรรจง โตวอน เป็นครูประจำชั้น

          ในปีนี้พระอธิการสนธิ์ ธมทโร   เจ้าอาวาสผู้อุปการะโรงเรียน เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง เพราะต้องอาศัยศาลาการเปรียญเป็นที่เรียน ท่านจึงขอความร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์สร้างอาคารเรียนในเนื้อที่ของวัดปราสาท จำนวน ๓ ไร่ ๑ งาน โดยได้รับเงินบริจาค ๕๓,๘๙๕.๗๘ บาท ก่อสร้างอาคารเรียนหลังคามุงกระเบื้องหน้าจั่ว     ขนาด ๖ x ๒๔ เมตร ทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๔๘๙

          ในปีนี้ทางราชการ ได้อนุมัติเงินงบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ข. ขนาด ๘.๕๐ x ๒๗.๐๐ เมตร   เปิดเรียนเมื่อ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๕ เนื่องจากอาคารหลังเก่าชำรุดทรุดโทรมมากเกิดปลวกกัดกินไม้ ประกอบกับอาคารผุพังมาก

          ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๒ ได้สร้างโรงอาหารโดยได้รับความร่วมมือจากประชาชน กรรมการศึกษา บริจาคแรงงาน   และ ทุนทรัพย์ โดยมีวัสดุโรงเรียนหลังเก่าที่รื้อมาทำการก่อสร้างขนาด ๘ x ๒๐ เมตร สิ้นเงิน ๓๘,๕๗๕.๐๐ บาท(สามหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)เสร็จเมื่อวันที่ ๒๕   มีนาคม ๒๕๒๒

          ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๒๗ ได้รับมอบอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๒-๒๕๒๖ ลักษณะเป็นตึกชั้นเดียว กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร 33 รากฐานชนิดมีเข็ม พื้นคอนกรีตขัดมัน ผนังก่อด้วยอิฐบล็อก หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กประตูเหล็กยึดด้านใน มีบังตาโลหะ หน้าต่างเหล็กสำเร็จรูป อุปกรณ์ตู้เก็บเอกสารไม้ ๑ ใบ กระดานดำแบบ สปช. ๑ แผ่น คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง ๑๘๔,๐๐๐ บาท   (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาศรีประเสริฐ โดยนายประเสริฐ นางฉวี   ตรวจรับมอบโดย นางทรง ฤทธิ์สมบูรณ์ ผช.ผอ.ปจ นนทบุรี นางสาวนัยนา ดิษฐะ ผู้ช่วย หน.ปจ.เมืองนนทบุรี นายสด   อยู่ดิษฐ์ ครูใหญ่ นายโชติ เกียรตินาวิน เจ้าหน้าที่การเงินประจำ สปจ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๒๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.

          ๕ กันยายน ๒๕๕๑ ได้ก่อสร้างอาคาร แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ตึก ๒ ชั้น ๑๐ ห้องเรียน โดยงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน   ๔,๐๖๘,๙๓๐ บาท (สี่ล้านหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) สร้างเสร็จเมื่อ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

          ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้ก่อสร้างอาคาร แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ตึก ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง โดยงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน   ๓,๙๔๕,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) สร้างเสร็จเมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

          ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้ก่อสร้างอาคาร แบบ อาคาร สพฐ.๔ (ส้วม ๔ ที่นั่ง) โดยงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน   ๓๘๙,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) สร้างเสร็จเมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑

          ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้กิ่สร้าง พื้นถนนคอนกรีต โดยงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน   ๖๙,๑๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  สร้างเสร็จเมื่อ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

          ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้กิ่สร้าง ก่อสร้างรั้วกำแพง โดยงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน   ๘๕,๒๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) สร้างเสร็จเมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

             ปัจจุบันโรงเรียนวัดปราสาท (ปราสาทพิทยา) ที่ตั้ง ๑๘ หมู่ ๔ ถ.บางกรวย – ไทรน้อย ตำบล บางกร่าง อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๑งาน

เขตพื้นที่บริการ บ้านหมู่ ๔ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

541396
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
864
870
1734
535133
10015
31530
541396

Your IP: 44.213.60.33
2024-07-15 21:05

ปรัชญา

Method6

คำขวัญ

Method5

เอกลักษณ์

Method4